ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
405
เดือนที่แล้ว
1,629
ปีนี้
49,932
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
178,521
ไอพี ของคุณ
35.168.112.145
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25588 มิ.ย. 2563
2แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น17 เม.ย. 2563
3พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254017 เม.ย. 2563
4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25371 เม.ย. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อ1 ม.ค. 2563
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
7พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
8พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
9พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562

1