ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626

facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,782
ปีนี้
27,572
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
218,358
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254017 เม.ย. 2563
2แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น17 เม.ย. 2563
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25371 เม.ย. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อ1 ม.ค. 2563
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒30 ส.ค. 2562
7พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
8พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
10พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25585 มิ.ย. 2562
12พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒20 มี.ค. 2562
13พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒20 มี.ค. 2562
14รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 256020 มี.ค. 2562

1