ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,803
เดือนที่แล้ว
3,008
ปีนี้
25,759
ปีที่แล้ว
30,652
ทั้งหมด
247,197
ไอพี ของคุณ
3.238.90.95
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254017 เม.ย. 2563
2แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น17 เม.ย. 2563
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25371 เม.ย. 2563
4พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.252215 ม.ค. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อ1 ม.ค. 2563
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒30 ส.ค. 2562
8พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
10พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25585 มิ.ย. 2562
13พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒20 มี.ค. 2562
14พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒20 มี.ค. 2562
15รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 256020 มี.ค. 2562

1