ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,913
เดือนที่แล้ว
2,066
ปีนี้
3,979
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
194,765
ไอพี ของคุณ
34.234.223.227
ลำดับรายการวันที่
1แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น17 เม.ย. 2563
2พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254017 เม.ย. 2563
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25371 เม.ย. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อ1 ม.ค. 2563
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒30 ส.ค. 2562
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
8พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
10พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25585 มิ.ย. 2562
12รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 256020 มี.ค. 2562
13พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒20 มี.ค. 2562
14พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒20 มี.ค. 2562

1