ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,913
เดือนที่แล้ว
2,066
ปีนี้
3,979
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
194,765
ไอพี ของคุณ
34.234.223.227
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น


1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คน ครอบครัว ชุมชน ในการพึ่งพาตนเอง ด้วยการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

2. จัดบริการสาธารณะ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชนน่าอยู่ ส่งสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา นันทนาการ ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สร้างระบบธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

4. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน