ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626

facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,782
ปีนี้
27,572
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
218,358
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น


1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คน ครอบครัว ชุมชน ในการพึ่งพาตนเอง ด้วยการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

2. จัดบริการสาธารณะ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชนน่าอยู่ ส่งสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา นันทนาการ ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สร้างระบบธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

4. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน