แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

wms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
317
เดือนนี้
5,190
เดือนที่แล้ว
5,649
ปีนี้
5,190
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
133,779
ไอพี ของคุณ
100.26.179.196
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น


1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คน ครอบครัว ชุมชน ในการพึ่งพาตนเอง ด้วยการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

2. จัดบริการสาธารณะ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชนน่าอยู่ ส่งสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา นันทนาการ ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สร้างระบบธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

4. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน