ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
2,117
เดือนที่แล้ว
2,117
ปีนี้
57,969
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
186,558
ไอพี ของคุณ
18.207.102.38


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
09 ตุลาคม 2563

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
24 มิถุนายน 2563

ตู้ปันสุข อบต.ไพศาลี,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
11 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
01 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
01 พฤษภาคม 2563

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
17 เมษายน 2563

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน อบต.ไพศาลีเกมส์ ครั้งที่ 19/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
17 เมษายน 2563

โครงการสูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี โดย นายประทีป อุดมการเกษตร นายหองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ด้จัดทำโครงการสูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ
13 เมษายน 2563

การป้องกันโรคระบาด COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
01 เมษายน 2563

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี นำโดยท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร และท่านปลัดชัชชฎิล อมรศตพรกุล ได้จัดกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 5,154 ชิ้น
20 มีนาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี โดยท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร ท่านปลัดชัชชฎิล อมรศตพรกุล ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตำบลไพศาลี ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และดำเนินการฉีดวัคซันให้กับสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
13 มีนาคม 2563

โครงการรณรงค์เตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี โดยท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร ได้จัดทำโครงการรณรงค์เตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 โดยอบรมให้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน 50 คน ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อให้อาสาสมัครได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดไฟป่าในพื้นที่
31 มกราคม 2563

โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลไพศาลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ปี 2562 กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพอุ่นไอรักในครอบครัว ในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562 เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัวของประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลไพศาลี
24 กันยายน 2562

กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
23 กันยายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (40 รายการ)