ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
1
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีจัดตั้ง LINE กลุ่มเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนดขึ้น เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดและช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ในพื้นที่ รวมทั้งให้ความรู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ รับฟังปัญหาและแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์

03 พฤษภาคม 2566

 อบต.ไพศาลีร่วมกับโรงพยาบาลร่มฉัตร "บริการตรวจตาต้อกระจก",องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ร่วมกับ โรงพยาบาลร่มฉัตร บริการตรวจตาต้อกระจก

25 เมษายน 2566

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
27 มีนาคม 2566

การดำเนินการงานตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
10 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ : ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th

ประชาสัมพันธ์ : ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 9508 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอระสูธิราชสยามมงกุฏราชกุมารได้ดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อลดอุบัติการการคลอดก่อนกำหนดกระทรวงมาไทยได้ร่วมบูรณาการการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการดำเนินการที่กำหนด
 ทั้งของจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในส่วนแนวทางการดำเนินงานของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการคอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 50 จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2565 และในปี 2567 อีกร้อยละ 50 จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
 ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีจึงขอให้ท่านดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและศึกษาธรรมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติของกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

08 มีนาคม 2566

แจ้งที่อยู่ไปปรษณีย์อิเล็ฏทรอนิกส์กลางสำหรับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิส์สำหรับติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การตอบเข้ารับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกการประเมินคุณธรรมในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี (ITA) 2023 ประจำปีงบประมาณ 2566

09 มกราคม 2566

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.ไพศาลีใสสะอาด 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญและของกำนัลชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

05 มกราคม 2566

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.ไพศาลีใสสะอาด 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
05 มกราคม 2566

แผนผังแนวเขตระหว่างที่ดิน อบต.ไพศาลี,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
05 มกราคม 2566

ช่องทางการตอบรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
30 ธันวาคม 2565

ช่องทางการตอบรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
30 ธันวาคม 2565

เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
16 ธันวาคม 2565

ชมรม To Be Number One ร่วมกับอบต.ไพศาลีจัดกิจกรรม Big cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th

14 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีจัดกิจกรรม big cleaning Day ลงมือปฎิบัติการทำความสะอาดหน่วยงานตามแนวทางโดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการพนักงานทุกคนในการทำความสะอาดสถานที่ราชการในครั้งนี้

14 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (237 รายการ)