ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
179
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
ลำดับรายการวันที่
1011 การติดตามประเมินผลตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน25 มี.ค. 2565
2029 รายงานผลแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต25 มี.ค. 2565
3030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางออนไลน์25 มี.ค. 2565
4031 รายงานเรื่องข้อมูลสถิติเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน25 มี.ค. 2565
5032 รายงานผลเพื่อแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์25 มี.ค. 2565
6033 รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน25 มี.ค. 2565
7034 รายงานนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy25 มี.ค. 2565
8035 รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด25 มี.ค. 2565
9036 การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน25 มี.ค. 2565
10037 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต25 มี.ค. 2565
11038 รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร25 มี.ค. 2565
12039 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต25 มี.ค. 2565
13040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน แรกของปี พ.ศ.256525 มี.ค. 2565
14041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต25 มี.ค. 2565
15042 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.256425 มี.ค. 2565
16043 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน25 มี.ค. 2565
17018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 มี.ค. 2565
18016 การรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นรายงานปี 256425 มี.ค. 2565

1