ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
198
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254017 เม.ย. 2563
2แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น17 เม.ย. 2563
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไข้เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.25621 เม.ย. 2563
4พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.252215 ม.ค. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อ1 ม.ค. 2563
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒30 ส.ค. 2562
8พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
10พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25585 มิ.ย. 2562
13พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒20 มี.ค. 2562
14พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒20 มี.ค. 2562
15รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 256020 มี.ค. 2562

1