ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
185
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น


1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คน ครอบครัว ชุมชน ในการพึ่งพาตนเอง ด้วยการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

2. จัดบริการสาธารณะ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชนน่าอยู่ ส่งสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา นันทนาการ ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สร้างระบบธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

4. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน